“Thai Tech Expo 2017” เทคโนโลยีไทย…ก้าวไกลสู่….ไทยแลนด์ 4.0

Thai Tech Expo 2017” เทคโนโลยีไทย…ก้าวไกลสู่….ไทยแลนด์ 4.0


สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (สวทน) ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน ร่วมงาน “Thai Tech Expo 2017” ภายใต้แนวคิด “เทคโนโลยีไทย…ก้าวไกลสู่….ไทยแลนด์ 4.0” จัดโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันพุธที่ 20 – วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 ณ Hall 105-106 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Thailand Tech Show) รวมถึงบริการต่างๆ ที่โดดเด่นสอดรับกับการพัฒนาประ…เทศเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ไม่ว่าจะเป็น…

  • Food Technology
  • Medical Technology
  • Future Technology
  • National Quality Infrastructure Technology (NQI)
  • Bio Economy
  • STI for OTOP

รวมไปถึง ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการด้านต่างๆ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสร้างอาชีพ อีกด้วย

สวทน ชวนทุกท่าน มาก้าวสู่ Thailand 4.0 ไปพร้อมกัน ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในงาน “Thai Tech Expo 2017” นะคะ